จองคิวทำใบขับขี่กับ e-Booking

     
 
ขั้นตอนการจองห้องอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถ

1. เปิดจองคิวสำหรับผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตขับรถ
- ใบอนุญาตขับรถใหม่
- ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว และ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ขาดเกิน 1 ปี และขาดเกิน 3 ปี)
2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการจอง ท่านควรจด หมายเลข Ticket ID และ หมายเลขจองที่ เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ในวันที่มาอบรมและทดสอบ
3. ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 07.45 น. เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรมมิฉะนั้นระบบจะตัดสิทธิ์การจอง
4. ท่านสามารถจองได้แค่ 1 ครั้งภายในวันดังกล่าว กรุณาติดต่อสำนักงานขนส่งนั้นๆ ที่ท่านได้ทำการจองเท่านั้น
5. ถ้าหากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่การอบรม ให้ไปที่เมนูแก้ไขข้อมูลการจองที่นั่งอบรม โดยอนุญาตให้แก้ไขก่อนล่วงหน้า 2 วัน ของวันที่ทำการจอง
6. ขั้นตอนการดำเนินการใช้เวลา 2 วันทำการ

กรณีขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว (ขาดเกิน 1 ปี และขาดเกิน 3 ปี)
- วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ,อบรมจำนวน 5 ชั่วโมง, ทดสอบข้อเขียน ทดสอบข้อเขียนผ่านจองคิวขับรถยนต์ (กรณีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขาดเกิน 1 ปี ไม่ต้องทดสอบขับรถ)
- วันที่ 2 ทดสอบขับรถ , รับใบอนุญาตขับรถ (สำหรับท่านที่ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถผ่าน)

กรณีต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ขาดเกิน 1 ปี)
- วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ,อบรมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง, ทดสอบข้อเขียน ทดสอบข้อเขียนผ่านรับใบอนุญาตขับรถในวันดังกล่าว
- วันที่ 2 ทดสอบขับรถ สำหรับท่านที่ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดเกิน 3 ปี, รับใบอนุญาตขับรถ (สำหรับท่านที่ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถผ่าน)

เอกสารประกอบการดำเนินการ

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ข้อมูลในบัตรและรูปหน้าในบัตร ต้องชัดเจน)
2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัว อันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่ง มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด (มีที่อยู่และตราประทับสถานสถานพยาบาลให้ชัดเจน) สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถใหม่ และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขาดเกิน 1 ปี / ขาดเกิน 3 ปี และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดเกิน 3 ปี)
3. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (ถ้ามี)
หมายเหตุ

   - โปรดแต่งกายสุภาพ ในวันที่นัดอบรม กรุณางดใส่เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ
   - กรุณามาก่อนเวลานัด 30 นาที หากไม่มาติดต่อภายในเวลาที่กำหนดถือว่าท่าน สละสิทธิ์ และต้องทำการจองคิวใหม่

* หมายเหตุ ยกเว้นกำหนดการทดสอบข้อเขียนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละสำนักงาน

- กรณีการนับอายุใบอนุญาตขับรถขาดเกิน 1 ปี หรือขาดเกิน 3 ปี จะนับถึงวันที่เข้ารับการอบรม

คู่มือการใช้งาน จองคิวทำใบขับขี่กับ e-Booking
 
   
 

ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
ประชาชนที่ต้องการจองคิวอบรมทำใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภท
ให้จองคิวอบรมผ่านระบบ DLT Smart Queue เท่านั้น
Version : 20180216 (Golive)
 
เลขที่บัตรประชาชน   *  


กำลังดำเนินการ...